องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
สมาชิกสภา อบต.

นายพวง ปรอยกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายมกรา เปรมกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนางหวน คงเดช
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนางสุภาภรณ์ ศรีทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายพิษ ปุยกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนางสมพร มุ้ยกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายสังคม มิ่มกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายสมนึก เพ่อกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนางประยงค์ โก่งกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนางปราณี ชอบธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนายนิพล มอบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย