องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
กองการศึกษา

นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวภคนันท์ ชัยเมธาสิทธิ์
นักวิชาการศึกษานางศิริรัตน์ สารทกลาง
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพัทกัลยา นอใหม่
ผู้ดูแลเด็ก


 

นางสาวจิดาภา พุทธบุรี
ผู้ดูแลเด็กณัฐวรรณ จำเริญทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก